Please wait...

Year 2011 - Hawan at Sheetleshwar Bhairav Mandir, Sheetal Nath, Srinagar